top of page
 • Forfatterens bildeHylja Häninger

10 kjennetegn på sekteriske alternativmiljøer

Dette er den tredje artikkelen i serien «Et kritisk blikk på alternativmiljøet» som er skrevet for å sette lys på skyggesiden ved å være en del av et alternativmiljø. Dagens første av to tilhørende artikler skal gi deg som kursdeltaker eller elev ved alternative utdanningsforløp, tydelige kjennetegn på sekteriske miljø.


Men først av alt: Hva er en sekt? Kort fortalt er en sekt en religiøs retning med forholdsvis få tilhengere, som ikke anerkjenner annen tro, verdier eller levesett som sanne eller riktige. De fleste sekter har til felles at de i egne øyne representerer en autentisk versjon av religionen de tilhører (1).


Menneskene/medlemmene utsettes gjerne for flere former for kontroll (8):

 • Atferdskontroll (sosial kontroll)

 • Informasjonskontroll

 • Tankekontroll

 • Følelsesmessig kontroll

Når vi hører ordet «sekt», tenker vi ofte på lukkede kristne menigheter. Men en sekt kan etableres i de fleste miljøer. Også i alternativmiljøet. Dette utdypes mer i «Sekteriske alternativmiljøer».


Ordet sekt blir ofte misbrukt. Det har lite med lære eller tro å gjøre, mer om makt. Det som ofte kjennetegner sekter er stor makt til ledere som nekter sine tilhengere å stille spørsmål eller være kritiske til egne dogmer. Konsekvensen av dette er oftest utestengelse.


Det finnes heldigvis noen kjennetegn for når et fellesskap går over til å være en sekt. Flere av punktene kunne gått i flere av kategoriene, så jeg har valgt å dele det opp i ti punkter. Forhåpentligvis kan dette hjelpe deg å oppdage det tidligere, dersom du skal komme ute for det. Her er ti tegn på et sekterisk alternativ-miljø:1. Atferdskontroll

Når en eller flere gruppemedlemmer dikterer hvor, hvordan og hvem medlemmet bor og omgås med, eller isolerer dem fra andre.


De kan legge frem personlige meninger om hvilke mennesker som er sunne for en og ikke. Og hvem en burde kutte kontakten med.

2. De regulerer kostholdet ditt gjennom tvungen faste eller på andre måter

I mange alternative miljøer er det krav eller forventning om ulike former for dietter, faste eller andre sterke oppfordringer til enkelte matvarer.


Det kan handle om at kursholdere forsøker å overtale deltakere om å gå på en spesiell diett eller la vær å spise enkelte ting på kurset.


Å begrense eller påvirke kursdeltakere- eller elevers matvaner er grenseløst og uakseptabelt. Les hvorfor i artikkel 2 i serien «Et kritisk blikk på alternativmiljøet»: Matregimer på alternative kurs.

3. De pålegger strenge regler og forskrifter

De minimerer eller motvirker tilgang til ikke-kultbaserte informasjonskilder (TV, internett, mobiltelefon, tidligere medlemmer og så videre).


Et meditasjonsrestreat og samlingsbaserte utdannelser og kurs er intense. Strukturen er slik for best utbytte av praksisen. Der er et innadgående arbeid som krever fokus. Men det går en grense.4. De flytter på og/eller går over grenser De færreste kult - og sektmedlemmer tenker selv at de er medlem av en sekt. Og i de fleste tilfeller ville du ikke sett et sektmedlem om du stod bak de i kassa på Kiwi. De ser og virker overraskende normale ut.


I starten virker fellesskapet helt normalt og rett for dem og andre gruppemedlemmer, uansett hvor patologisk det fremstår for utenforstående.


Etter hvert flyttes grensene og det du tidligere aldri kunne ha tenkt deg, er nå blitt helt naturlig.


En annen måte å invadere grenser på er alternative ledere som kontakter andre på sosiale medier og tilbyr utdanning, kurs, "reading", healing eller annet. Eller innleder en personlig relasjon med sine elever, klienter eller kursdeltakere.

5. De praktiserer bedrag

Dersom ledere bevisst holder tilbake eller forvrenger informasjon og/eller lyver, praktiserer de bedrag.


Om gruppemedlemmer er forvist eller har trukket seg grunnet stor mistrivsel, kan lederne legge det frem som at de måtte slutte fordi de ødela gruppedynamikken, hadde "personlige problemer", saboterte for resten av gruppa, hadde personlige utfordringer eller vanskeliggjorde undervisningen grunnet "karmisk gjeld eller dårlig energi".


Et annet eksempel på bedrag er stor benyttelse av kultgenerert informasjon og propaganda (som eks. YouTube, nyhetsbrev, filmer og andre medier) hvor de sprer sin overbevisning og sitt verdensbilde.6. De krever at medlemmene internaliserer gruppens doktrine som sannhet (svart-hvitt, god vs ond tenkning).


De kan endre en persons navn og identitet, bruker lastet språk og klisjeer som begrenser kunnskap, stopper kritiske tanker. De kan benytte hypnotiske teknikker for å endre mentale tilstander, undergrave kritisk tenkning og aldersregressere medlemmet.

Emosjonell kontroll. Bruk av projeksjonsmekanismer.


Når ledere bruker projeksjonsmekanismer som redskap for å hvitvaske seg selv fra all kritikk, snakker vi om maktmisbruk.


Når en person som er lenger ned i hierarkiet blir manipulert til å tro at "nå projiserer jeg bare på lederen, dette er bare mitt" - eller trues med utkastelse for å i følge de ha snakket respektløst, eller kritisert lederen, så er det gaslighting (4).


Les mer om Les mer om projeksjonsmekasnismer og misbruk av det artikkel nr. 1 av 3 i serien «Et kritisk blikk på alternativmiljøet».

7. Elitetenkning og hierarkisk oppbygging


Noen mennesker tillegges en større verdi enn andre og får dermed flere privilegier, større innpass og mer direkte kontakt med høyere ledere i miljøet.


Elitetenkning (7) kan vise seg i form av at man "hever seg" over andre troende, studieretninger, utøvere og trossamfunn. Det skapes klasseskille eller såkalte A- og B-lag: H*n er opplyst og du har bare meditert 4 år. Eller: Kursholderen har gått i lære hos den aksepterte skolen og du har gått i lære i den "dårlige skolen".


I teorien legger gjerne ledere vekt på å snakke om likeverd. Men i praksis "nyter" de å være i fokus og være både statusmessig og rangmessig "høyere opp" i systemet.Ønsker du å være en del av et hiearkisk miljø eller et likestilt nettverksmiljø?

8. De manipulerer og begrenser spekteret av følelser – noen følelser og/eller behov anses som onde, gale eller egoistiske.


De kan lære bort følelsesstoppende teknikker for å blokkere følelser av hjemlengsel, sinne, tvil. De kan få andre til å føle at problemer alltid er deres egen feil, aldri lederens eller gruppens feil (som forklart i punkt 6).

9. De ekskluderer deg om du ikke deler samme verdensbilde eller oppfatning


De innpoder frykt, som frykt for omverdenen, fiender, å forlate eller bli unngått av gruppen.


De lenger opp i hierarkiet kan være tilgjengelige for ros men utilgjengelige for kritikk.


Sier du imot, eller velger du et vennskap med ledernes fiender, så er du ekskludert fra gruppen, miljøet eller utdannelsen. Ikke bare på lavere nivåer men også lengre opp i hierarkiet.


Denne type ekskludering kan være traumatisk for tidligere medlemmer av gruppen. Hardt og brutalt kan de bli sparket ut av et fellesskap som tidligere vernet om de.


I tillegg bidrar disse lærerne til en polarisering (6) i miljøet. Tidligere gruppemedlemmer og nåværende gruppemedlemmer blir nødt til å "velge side". Og velger de ikke rett side, blir de utestengt. Sektledere bruker også mye tid og energi på å svartmale og "advare" mot utstøtte medlemmer.


Dette er en varselstegn. Ingen profesjonelle og seriøse undervisere, ledere eller kusholdere deler sin personlige forakt og personlige konflikter til klienter, studenter eller kursdeltakere.
10. De benytter seg av tilsløringsmetoder


Ved kritikk (eller for å unngå kritikk) kan lederne forsøke å rettferdiggjøre eller sette lokk på fortiden: Slik gjorde vi før, men det hadde vi ikke gjort nå. Eller: Lederne gjorde det jo i en god hensikt. Eller: La oss ikke forvirre nåtidens elever eller kursdeltakere med det som skjedde den gangen.


Denne såkalte "kvasi-åpenheten" (7) bidrar til åpne debatter og formuleringer om hvor "åpen" de er. Eller at de bare er mennesker. Samtidig fattes beslutninger på samme måte som før, og kritiske merknader blir i praksis ikke tatt hensyn til.


Ærlighet, ekthet, respekt, åpenhet og aktiv lytting blir byttet ut med lukkethet, tilsløring, tilgjorthet, manipulering, posisjonering og enveiskommunikasjon.

Det finnes mange positive og sunne "alternative" miljøer

Nå har jeg tatt for meg en meget mørk side med det alternative miljøet. En side som er viktig at kommer frem i lyset.


Men vi har også mange sunne alternative miljøer hvor det er rom for konstruktiv kritikk, kommunikasjonen er åpen og transparent. Hvor det er plass til deg i fellesskapet uavhengig av verdensbilde, religion livssyn eller visjon. Hvor gruppen er likeverdig, ikke hierarkisk. Hvor du står fritt til å være den du er, kle deg i det du vil og spise hva du vil. Og ledere og undervisere er åpne for nye synsvinkler og er villig til å utvikle seg. Nye tanker løftes frem av hele gruppen.


Det er viktig å huske på at alle undervisere er mennesker i sin ufullkommenhet. Men det er lov å kreve det lille ekstra av undervisere. Kreve et visst nivå av selvinnsikt og profesjonalitet.


Er du ikke en del av et sunt miljø, er det fullt mulig å skape et. Selv har jeg måttet håndplukke personer fra ulike fagfelt for å sørge for at jeg hadde kollegaer og et miljø som bidrar til positiv, individuell og kollektiv vekst - både personlig og profesjonelt.


Kilder og begrepsforklaringer

 1. https://snl.no/sekt

 2. The New Age Cult (Bloomington, MN: Bethany House, 1989).

 3. «Retreat»: Fellesnevneren er stillhet, eller nærmere bestemt: taushet. Tausheten er retreatens tydeligste kjennetegn og viktigste virkemiddel. På en retreat er man tause sammen - hele, eller deler av tiden

 4. «Gaslighting» er en systematisk psykisk mishandling for å bryte ned partnerens tro på sin egen hukommelse, virkelighetsoppfatning og dømmekraft (www.tengel.no).

 5. «Differensiering» betyr å skille, dele, nyansere eller at noe utvikler seg i forskjellige grupper eller grener. Å differensiere innebærerer «å gjøre forskjellig» eller «å gjøre forskjell på». Som adjektiv i perfektum partisipp er differensiert at noe er (ytterligere) inndelt eller mangeartet (Store norske leksikon).

 6. «Polarisering» er en skjerping av standpunkter, slik at to klart motstridende og ofte ekstreme oppfatninger får økt tyngde (Store norske leksikon)

 7. http://www.sakkyndig.com/psykologi/innlegg/sektpsykopati2.html

 8. https://www.brr.no/wordpressbrr/sekt-og-sekterisme/

 


Teksten er skrevet av uttrykksterapeut og conscious kink terapeut Hylja B. Häninger. På hylja.no/artikler eller gjennom facebooksiden Uttrykksterapi kan du finne flere lignende artikler skrevet av Häninger eller andre fagpersoner innenfor temaene uttrykksterapi, kreativ selvutfoldelse, seksualitet og åndelighet.0 kommentarer

Commenti


bottom of page